Exempel

Vi är bransch-oberoende men exempel på branscher vi jobbat i är: banker, el-konsultföretag, vvs-företag, möbelvaruhus, skolor, turistbranschen, grossistverksamheter, flyg- & reseföretag,studieförbund m fl.

Nedan följer exempel på uppdrag genomförda i möbelföretag respektive bank


Möbelföretag
Uppdrag att minska vd,s arbetstid som tangerade 80 tim per vecka, ingen semester.

Genomång och analys av vd.s arbetsinsatser, från tidiga morgonen, kl 05.00 till cirka kl. 22.00 under en
arbetsvecka måndag t o m söndag, med alla möten, interna / externa diskussioner, försäljning och inköp.

Intervjuer av samtliga medarbetare, 40 anställda, med målet att finna möjliga vägar för delegering
och för en bättre arbetsfördelning.

Sammanställning i rapportform för diskussion med vd och med fackliga representanter.

Beslut om genomförande av nya arbetsformer. Arbetet dokumenterades efterhand och när den s k nya
organisationsformen var genomförd fanns också befattningsbeskrivningar med ansvarsområden dokumenterade.
Detta gjorde att alla visste vem som ansvarade för vad och man hade också klara rutiner för att ersätta varandra
vid bortovaro/sjukdom.
Lönsamheten förbättrades dramatiskt i företaget och trivseln ökade.

Resultatet
VD fick tid att arbeta med utveckling och framtagning av nya produkter, tid för kontakter med nyckelkunder och leverantörer. Försäljning av företaget undveks. Nästa generation tog över verksamheten efter ett års drift, då de konstaterat att företaget kunde skötas på normal arbetstid.

Medarbetarna, cirka 40 anställda, fick större ansvar, arbetade mer målmedvetet. Några fick helt nya arbetsuppgifter. Trivseln och medbestämmandet ökade. De ekonomiska resultaten förbättrades.

Tidsåtgång för konsultinsatsen, cirka 5 månader på sammanlagt 40% av normal arbetstid.

Mervärde för kunden:
- Bättre lönsamhet, merförsäljning av produkter.
- Företaget stannade inom familjen, tredje generationen.
- Bättre intern kommunikation, färre sjukdagar.
- Beräknat förädlingsvärde cirka 20% på omsättningen första året efter förändringarna.

Uppdrag på en bank i Sverige.

Intervju med vd:

Arbetade för mycket, tog på sig för stort ansvar, delegerade för lite, pressad i relation till oenig styrelse, vilket innebar ansträngd dialog med medarbetarna, vilket skapade stress hos dem.
Vd,n var en mycket god relationsskapare på kundsidan och lyfte ständigt omsättningen i banken med positivt resultat som följd.

För uppdragets genomförande läste jag in Finansinspektionens regler i form av föreskrifter, som är bindande, och allmänna råd för bankverksamhet.
Intervju och genomgång med samtliga anställda och med styrelseordförande.

Några anställdas syn på och önskemål i sina jobb och på verksamheten:
- Mer ansvar
- Bättre atmosfär
- Ville egentligen byta jobb
- Klarare befattningsbeskrivningar, ansvarsområden
- Orättvis befodringsgång

Åtgärder:

Efter genomgången med alla anställda gjordes delegering från vd-nivån, utveckling av
kreditbedömningsunderlagen, nya befattningsbeskrivningar, ändrade ansvarsområden, organiserade
morgonsamlingar som öppnade upp för information där alla deltog.
Jag deltog i genomförandet av de nya rutinerna med samtliga anställda.
Jag jobbade fram ett nytt avtal mellan styrelse och vd som reglerade oenigheten.